Stichting Basisziekenhuis Moet
- basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl banknummer: 9151418

KvK-inschrijfnummer: 28091930


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA Alphen aan den Rijn


AGENDAAlphen aan den Rijn, 19 september 2012


Namens het dagelijks bestuur nodig ik u hierbij uit voor een vergadering op woensdagavond 19 september 2012, 20.00 uur, t.h.v. Gerard Harmes, Groenestein 32, 2403 JP, Alphen aan den Rijn.

De agenda van deze avond luidt als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling verslag vergadering woensdagavond 14 september 2011 (het verslag is u toegezonden op 16 september 2011 en is volledigheidshalve bijgevoegd)
  3. Toezegging Rijnland Ziekenhuis: Meer operaties in Alphen aan den Rijn (artikel Alphen.cc za. 28.7.2012, blz. 1, bijgevoegd)
  4. Te late aankomst ambulances in Nieuwkoop (artikel Witte Weekblad 18.7.2012, blz. AAR.60.21, bijgevoegd)
  5. Financiën
  6. Nieuwe activiteiten
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Vaststelling datum volgende bijeenkomst
  10. Sluiting


De secretaris,

L.C. Plugge,
0172-419808
secretaris@basisziekenhuismoet.nl