VERSLAG

EHBO-vergadering dd 25 maart in de Bron1/2
Gerard Harmes opent de vergadering en meldt het afbericht van resp. Ank de Groot (Groen Links), Ed de Leest (D66), Bep Leewis en Chris Sandeé.

3
Over het bezoek aan de Tweede Kamer op 14 maart zijn de meningen verdeeld. Francoise herinnert aan de opmerking van CDA-er Buys over de 'witte vlekken' in Nederland, de plaatsen dus waar geen ziekenhuis staat, dat er wél had behoren te staan. Francoise meent dat Alphen hier niet bijhoort en dat het voor de hand ligt om bestaande gebouwen weer de oude functie van ziekenhuis terug te geven. Gerard Harmes vindt dit een lastig verhaal, waarin de afweging van kosten en baten wellicht tot problemen kan leiden. Men is het eens over de opvatting, dat het niet gaat om het opnieuw in gebruik nemen van een oud gebouw, maar om de keuze voor een ziekenhuis, ongeacht oud- of nieuwbouw.
Gijs Hoogvliet stelt vast dat de argumenten tégen een ziekenhuis zich toespitsen op een tekort aan specialisten en verpleegkundig personeel, maar dat het derhalve onverklaarbaar is waarom uitbreidingen van ziekenhuizen in Woerden en Leiderdorp kennelijk geen last hebben van dit tekort. Is het niet mogelijk om specialisten parttime in te schakelen? Kunnen ze daartoe worden verplicht? Er is toch een zorgplicht? Francoise erkent dat veel bezwaren tegen een ziekenhuis of spoedeisende hulp terecht zijn, maar dat moet ons er niet van weerhouden, te vechten voor ons doel. We moeten dit stapje voor stapje opbouwen. Gijs Hoogvliet stelt in dit kader vast om niet over een basis-, maar een groeiziekenhuis te praten.
De vergadering pleit voor een 'open brief' aan de huisartsen, waarin de onwilligheid van de meesten onder hen aan de kaak wordt gesteld en meer medewerking wordt gevraagd.

4
De forumdiscussie op 18 februari was enerzijds een succes dankzij de door de meeste partijen toegezegde aandacht voor een basisziekenhuis, anderzijds werd hieraan afbreuk gedaan door de negatieve grondtoon van met name VVD-er (en huisarts) Gebel. Het hoge SP-gehalte onder de deelnemers wijst op meer gedrevenheid en vastberadenheid onder deze politieke groepering. Verder wordt het doel door de burger veelal met de mond beleden maar metterdaad aan de laars gelapt. Daarom vraagt Gijs om meer publiciteit. Het comité leeft, bestaat, wil van zich laten horen. Dat kan o.a. door het regelmatig plaatsen van een column, of door het oprichten van werkgroepjes die zich voor bepaalde agendapunten inzetten. De ambulancedienst bijvoorbeeld. Gijs Hoogvliet legt een lijstje met tien aandachtspunten neer:
Gerard Harmes stelt voor ook een bezoek te brengen aan Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland -Noord, waar alle regiogemeenten zitting en gezondheidsorganisaties zitting hebben.
Gesprek gaat nu over werkgroepjes, uitnodigingen, wie naar Leiderdorp zal gaan, of Martin Paats kan worden uitgenodigd om een toelichting te geven op de voorgeschiedenis, en of een column in het periodiek Rijnland Reporter denkbaar is.

6
Over pers en media merkt men op, dat het sturen van persberichten zonder nieuws of bijzonderheden boter aan de galg is. En terecht: geen medium zal hieraan aandacht schenken. Anderzijds moet elke gelegenheid worden aangegrepen om de media bij het onderwerk betrokken te houden.

7
Cor Pols pleit voor meer druk op donateurs. Sponsors zijn niet welkom. Frans de Vilder zal de VOA weer eens aanspreken. Voorstel: loterij? Notaris Struben zal worden gevraagd welke mogelijkheden we hiervoor hebben. Probleem: de prijzen.

8
Rondvraag. Hebben we patientenverenigingen al aangeschreven? Kunnen we de postcodeloterij benaderen of is dat alleen op landelijke schaal mogelijk? Francoise pleit voor informatie op scholen over de huidige én de beoogde zorg in Alphen aan den Rijn.
Ouderraden zijn van belang voor de opinievorming. Geldt ook voor de communicatie met Marokkaanse en Turkse gemeenschappen; de imam is een uitstekend contactpersoon voor zowel actieve deelname als donaties.

9
De vergadering sluit om klokke 10.10 uur.