VERSLAG

bijeenkomst stichting Basisziekenhuis Moet
gehouden op 22 maart 2004

Aanwezig: Gerard Harmes, Cor Pols, Frans de Vilder, Ria de Ruijter, Tineke van de Berg, Ronald van der Aa, Francoise van der Waals
Afwezig met kennisgeving: Marianne Suidgeest
 1. Gerard Harmes opent de vergadering en schetst vervolgens de laatste ontwikkelingen t.a.v. Rijnoord en het Rijnland Ziekenhuis. Een persbericht aan het Leids Dagblad van 24 februari 2004 maakt duidelijk, dat het Rijnland Ziekenhuis de inkomsten wil vergroten door de opnames flink te verkorten. Ondersteunende diensten zoals het maatschappelijk werk en personeelszaken moeten bezuinigen. De 'nachtzorg' van de Alphense vestiging gaat mogelijk dicht. Deze operatie betekent een verlies van 30 banen (op 1200 banen). Volgens de Raad van Bestuur leidt het banenverlies slechts tot enkele ontslagen. "We slagen er met deze bezuiniging goed in om de zorg te ontzien", zegt de voorzitter van de Raad, E. van Royen. De bezuiniging moet dit jaar 2 miljoen opleveren, oplopend tot 7 miljoen euro in 2007. De totale ombuiging is overigens twee keer zo groot als het rijk aan bezuinigingen oplegt. Het openhouden van de nachtzorg in Alphen aan den Rijn staat nog ter discussie. Eind maart neemt de Raad een besluit over de sluiting van deze voorziening waarvan gemiddeld vier patienten per nacht gebruik maken. "Maar je moet wel twee verpleegkundigen hebben die toezicht houden", zegt van Royen, "en dat is meer toezicht dan je op de afdeling intensive care hebt. We zitten nog na te denken hoe we dat kunnen oplossen. Als Alphen aan den Rijn nieuwbouw krijgt wordt het probleem automatisch verholpen. Dan zit het verpleeghuis in het ziekenhuis en kunnen we zaken combineren. Een reeks kleine veranderingen maakt de ombuiging compleet. Eťn van die maatregelen is om het aantal stagiaires in de zorg terug te brengen van 70 naar 65 per jaar. De situatie op de arbeidsmarkt rechtvaardigt deze reductie", aldus de Raad van bestuur. Uit ervaringen van met name Francoise blijkt overigens dat die sluiting van de nachtzorg al een voldongen feit is. Zelfs een kniekijkoperatie wordt hier niet meer gedaan. Gerard Harmes vindt de ontwikkelingen onduidelijk en besluit: "We houden het waar mogelijk in de gaten en moeten voorlopig volstaan met kritisch volgen."

 2. Wat betreft de provinciale en landelijke ontwikkeling kleine ziekenhuizen is sprake van drie stromingen:
  1. Uit een pas verschenen rapport blijkt dat bepaalde groeperingen in politiek en zorg strevennaar het terugbrengen van de huidige 70 kleinere en grote ziekenhuizen naar een maximum van 40 grote ziekenhuizen;
  2. In tegenstelling hiermee zijn er instanties die pleiten voor meer spreiding van kleinere ziekenhuizen, een vorm van fijndistributie van de zorg;
  3. Derde stroming is de privatisering die o.a. door Sturkenboom (Slotervaartziekenhuis) wordt bepleit.
  Gerard Harmes maakt zich over die privatisering niet zoveel zorgen. "Het gaat om het doel en als dat langs deze weg kan worden bereikt is dat een goede zaak. Voorkomen moet echter worden, dat geprivatiseerde zorg zich beperkt tot 'de krenten uit de pap'. De winst moet tenminste besteed worden aan - in dit geval - ziekenhuiszorg. Harmes bericht voorts dat hij uit landelijke cijfers opmaakt *, dat onze regio Zuid-Holland Noord (RGZHN) gemeten naar landelijke normen 240 bedden tekort komt. De deelnemers aan de vergadering zijn van mening, dat de stichting recht heeft op een democratische vertegenwoordiging in deze RGZHN. Harmes stelt echter vast, dat democratie in ziekenhuizen een groot taboe is. Hetzelfde geldt trouwens voor de ambulancediensten. Meestal worden klachten hierover afgedaan met de dooddoener: "Jullie hebben toch een vertegenwoordiging in het patiŽntenplatform?" Gerard Harmes zal contact opnemen met de voorzitter hiervan, Hans van Dongen (lid PvdA). Wij zullen hem voorts als Stichting een brief sturen waarin wij op meer strijdbaarheid voor zullen aandringen. Zo'n platform behoort toch minstens de doelstellingen van de stichting te delen. Wij op onze beurt dienen het platform op onze site te vermelden en duidelijk te maken hoe de burger via dit platform zijn democratisch recht op inspraak kan realiseren. Gerard stuurt het adres van het patiŽntenplatform naar Frans de Vilder; die stuurt een brief naar het platform. Daarnaast zullen we de Kamer van Koophandel vragen of men in het KvK periodiek melding wil maken van de site van de Stichting en van het PatiŽntenplatform.

 3. Voor wat betreft de publiciteit stelt Ronald voor, op een interview van Radio West aan te dringen. Gerard stelt zich hiervoor als vraagbaak beschikbaar. Vervolgens stellen Ronald en Tineke voor om met behulp van het bestaande emailbestand mensen te attenderen op de site Basisziekenhuis Moet en aan te dringen op doorsturen (forwarding) naar het eigen email adressenbestand.

 4. Tineke wil op de site de standpunten van politieke partijen centraal stellen. Een voorstel om op de site een handtekeningenactie te starten valt in goede aarde op voorwaarde (van Gerard) dat meerdere handtekeningen door ťťn persoon voorkomen worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door naast de naam ook het emailadres te vermelden. Aan de handtekeningenactie kan desgewenst ook een kleine enquÍte met ťťn of twee vragen gekoppeld worden. Tenslotte besluit de vergadering dat Tineke en Ronald hierover en over een eventuele nieuwsbrief op maximaal A4 formaat zullen doorpraten.

 5. Gerard Harmes presenteert de zojuist gedrukte stickers BASISZIEKENHUIS MOET. Kunnen we hiervoor 50 eurocent per stuk vragen?

 6. De ontwikkeling van het 'rapport' zet door.Gerard Harmes heeft zojuist een hoofdstuk 'ambulances en aanrijtijden' aangeleverd waarin wordt uitgelegd, dat een verkorting van aanrijtijden tot 8 minuten 51 mensenlevens per jaar in deze regio kan redden. Voor wat betreft medische aanvullingen neemt Gerard Harmes contact op met de artsen C.A.Varkevisser of K.J. van Alphen. Half mei bespreken Gerard en Frans de voortgang en afronding ten huize van Frans de Vilder. Een definitieve afspraak zal worden gemaakt. Ronald stelt voor, het rapport straks in een PDF-bestand op te nemen. We moeten nog nadenken over de presentatie en antwoord vinden op de vragen wie (Schoof?), waar (stadskantoor?), wanneer (juni?), en hoe. We zullen aan Marianne Meester vragen om een omslag voor het ontwerp te maken. Ons internet-adres resp. onze site moet worden opgenomen.

 7. Tineke vindt het drukken van nieuw briefpapier overbodig. Kan worden opgelost door invoer van een sjabloon in Word. Zij zal het naar Frans de Vilder emailen: vilder@cistron.nl

 8. Rondvraag: Kunnen we minister Hoogervorst voor een discussie uitnodigen? Cor Pols maakt kopie van artikel Hoogervorst voor de deelnemers aan de vergadering De volgende vergadering is gepland op maandag 24 mei 20.00 uur a.s. in De Bron.


*) In 1998 is het gemiddeld aantal erkende bedden (bron CBS en NZI; 1998) in Nederland 3,7 per1000 inwoners. In Zuid-Holland is dat 3,6 en voor Zuid-Holland Noord is dit 3,3. Afgezien van de strijd om een ziekenhuislocatie is er in de regio Zuid-Holland Noord een structureel tekort aan bedden. Het gaat om zoīn 510 x 0,4 bedden of 204 bedden. Dit aantal is genoeg voor een streekziekenhuis extra.