VERSLAG

bijeenkomst stichting Basisziekenhuis Moet

gehouden op 31 oktober 2005


Locatie: De Bron
Aanwezig: Gerard Harmes, Cor Pols, Ronald van der Aa, Ria de Ruijter, Francoise van der Waals, Tineke van den Berg, Frans de Vilder.
Afwezig: Marianne Suidgeest
 1. Na opening van de vergadering doet secretaris Frans de Vilder verslag van het contact met de directie van het Rijnland Ziekenhuis cq Alatus. Het verslag van ons gesprek februari 2005 met Dr.Erik A.van Royen, voorzitter Raad van bestuur, is na enkele kleine wijzigingen door hem akkoord verklaard. Het toegezegde bezoek van de Alatus-directie aan het ziekenhuis in Dordrecht vond echter nog niet plaats, maar staat wel op de agenda. Als dat gebeurt zal hierover en de aan dit bezoek ontleende bevindingen bericht worden gestuurd aan onze stichting.

 2. Ontwikkelingen Rijnoord:
  Wat betreft de ontwikkelingen bij Alatus: de bouw van het ‘zogenaamde’ ziekenhuis in Alphen aan den Rijn vordert gestaag. De stichting – en wellicht ook de burger in het algemeen – zou door de omvang van de bouwplek de indruk kunnen krijgen, dat hier een echt basisziekenhuis ontstaat. Dit is helaas (nog) niet het geval, maar wellicht mogen we dit beschouwen als een begin en een signaal aan onze plaatselijke politici, dat er actie moet worden gevoerd. Je moet het ijzer smeden als het heet is, wanneer de verkiezingen naderen en zorgverzekeraars met elkaar gaan concurreren.

 3. Tineke van den Berg legt uit, waarom de aankondiging van deze vergadering niet op onze site staat. Helaas is e.e.a. even in de lucht blijven hangen, maar inmiddels is de site weer op orde. Jammer is het wel, dat de site www.basisziekenhuismoet.tk niet op onze jaarmarktcirculaire en op de briefkaart aan zorgverzekeraars werd vermeld. Dat verklaart wellicht ook het magere aantal hits. Ronald van der Aa en Tineke van den Berg leggen uit, dat hier toch wat meer aandacht aan moet worden geschonken. De site moet voorts actueel worden gehouden en dat geldt ook voor de vermelding van onze stichtingsstructuur (zie hieronder). De site zal op de vervolgdruk van de briefkaarten worden vermeld. Bovendien is het goed om een foto van het comité op te nemen. Deze foto zal worden gemaakt op zondag 6 november om 11.00 uur bij de ingang van het RijnlandZiekenhuis in Alphen aan den Rijn.

 4. Uit landelijke ontwikkelingen en informatie blijkt wederom, dat kleinschalige ziekenhuizen in het land doeltreffend en kostenbewust kunnen werken. Het gaat weliswaar niet aan om de noodzakelijke extra voorzieningen cq hoge kosten van topziekenhuizen en academische centra te vergelijken met die van het kleinere basisziekenhuis, maar juist daarom is het effectiever en goedkoper, om een aantal ‘eenvoudige’ behandelingen niet in grote, maar juist kleinere ziekenhuizen te verrichten. Je gaat voor het knippen van je haar niet naar de plastisch chirurg maar naar de barbier.

  Wat de media betreft: het nieuwsblad Alphen CC schonk op 1 oktober aandacht aan onze briefkaartactie. Bij de start van de nieuwbouw van het zorgcomplex Alatus benadrukte burgemeester Schoof de noodzaak van een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Het comité juicht die ambitie uiteraard van harte toe. Het Alphens Nieuwsblad schrijft op 27 september 2005: “Burgemeester Schoof refereerde in zijn toespraak aan de felle kritiek rondom het verlies van het ziekenhuis en gaf aan dat een basisziekenhuis voor zeven keer 24 uur een minimum eis is in een stad als Alphen.” In het Witte Weekblad (september 2005) constateert de burgemeester, dat de ‘felle toon die de jarenlange discussie over het Alphens ziekenhuis kenmerkte, afzwakt. Hij schrijft dit toe aan de verbeterde samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis en verpleeghuizen, de toename van het aantal poliklinieken en de vestiging van een centrale huisartsendienst in ziekenhuis Rijnland. De burgemeester complimenteerde Alatus voor haar rol in deze positieve ontwikkelingen. Het samenbrengen van ziekenhuis-, verpleeghuis- en zorggerelateerde functies onder één dak voorziet in de behoeften en ambities van de gemeente Alphen aan den Rijn en haar inwoners. “Dit is een belangrijke stap voorwaarts”, aldus de burgemeester en wij – het Comité Stichting Basisziekenhuis Moet – vullen die wens graag aan: ‘naar een echt basisziekenhuis’. Eelco. de Boer, lid Raad van Bestuur Alatus (die juist de sociale kant als belangrijkste drijfveer noemt voor zijn stap van bedrijfsleven naar gezondheidszorg) zegt in hetzelfde Witte Weekblad, dat Alatus haar locatie in een groeiend Alphen aan den Rijn als speerpunt beschouwd. Hij meldt dat het zorgcomplex naast een ziekenhuis en verpleeghuis ook ruimte biedt aan andere zorggerelateerde functionaliteiten zoals een huisartsenpraktijk, een fysiotherapie praktijk, een kinderdagverblijf, een apotheek, een verloskundigenpraktijk en een orthopedische schoenmaker.

 5. Deelname aan de jaarmarkt blijkt succesvol te zijn geweest. Er was veel belangstelling voor onze circulaire en op grond hiervan werden ook gesprekken gevoerd over – meestal – teleurstellingen van mensen die op de zogenaamde zorg ter plaatse een beroep moesten doen. Penningmeester Cor Pols rapporteert dat op de girorekening circa € 300 is bijgeschreven. Een aardig resultaat maar ruim onvoldoende om verdere plannen van de Stichting uit te voeren. Wellicht is e.e.a. ook toe te schrijven aan een achterhaalde naamsvermelding op de acceptgiro. Cor zal dit met de postgiro opnemen en een mogelijk aangepaste herdruk van deze acceptgiro bespreken.

 6. De briefkaartactie wordt gecoördineerd door Francoise van der Waals. Zij verdeelt Alphen aan den Rijn in huis-aan-huis districten. Voor wat betreft de kaartenactie zelf: Inmiddels zijn er ruim 400 kaarten geretourneerd. Zorg en Zekerheid blijkt de grootste zorgverzekeraar, op de voet gevolgd door Zilveren Kruis/Achmea. Over het ceremonieel waarmee deze kaarten straks aan de zorgverzekeraars zullen worden aangeboden en de bijbehorende brief plus persbericht met toelichting ontstaat discussie. Frans de Vilder zal een voorzet geven voor de teksten, het comité buigt zich over de vorm van de bijeenkomst. Tineke van den Berg bepleit ‘speurdertjes’ in het Witte Weekblad (woensdageditie) met de boodschap ‘bezoek onze website voor het resultaat van onze briefkaartenactie’. Teksten moeten ook worden gestuurd aan het Alphens Nieuwsblad, Alphen CC en de regionale tv-zender Alphen Stad tv (teletekst blz. 550).

 7. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 wil het Comité op 28 februari 2006 een bijeenkomst organiseren in de Bron met alle denkbare betrokkenen: politieke partijen, zorgverzekeraars, artsen, Alatus, media, ondernemers. Het is goed om hen publiekellijk te herinneren aan eensgenomen standpunten en beloftes. Vraag: wie zit deze bijeenkomst voor en wie is gespreksleider? Getracht moet worden die personen te zoeken in het media- of ondernemerscircuit en niet in politieke kringen. Cor Pols bepleit een brief aan ondernemers ( de VOA?) om een (financiële) bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst. Voorlopig ontbreken de middelen om dit te bekostigen, maar de tijd dringt. Drie maanden zijn zo voorbij.

  Voorzitter Harmes sluit om klokslag 22.00 uur de vergadering.