Verslag bestuursvergadering dinsdag 5 september 2006 in De Bron


Aanwezig: Gerard Harmes, Cor Pols, Frans de Vilder, Ronald van der Aa, Marianne Suidgeest (verlaat), Jan Voogd, Jan Westerlaken, Helene Oppatja
Afwezig met kennisgeving: Francoise van der Waals, Tineke van den Berg, Aart de Jong
  1. Verwelkoming nieuwe leden: Jan Westerlaken, Jan Voogd. Helena Oppatje is als raadslid (PvdA) aanwezig om te horen wat de stichting wil en doet. Kennismakingsronde onmiddellijk gevolgd door discussie over de vraag waarom huisartsen afwezig blijven. Angst voor zorgverzekeraars? Tijdens het symposium in februari waren alleen de heren Gebel en Nijessen aanwezig, de eerste in zijn hoedanigheid van VVD-raadslid, de laatste als vertegenwoordiger van alle huisartsen. Van de ruim twintig uitgenodigde huisartsen uit onze regio verder geen spoor.

    Vervolgens werd de spreiding van defibrillatoren besproken. Volgens Jan Voogd zou de aankoop hiervan (€1395 p.st.) voor allerlei instanties top-down verplicht moeten worden. Tot nu toe komt het pleidooi hiervoor vooral van de werkvloer. Gerard Harmes zal dit in Provinciale Staten aan de orde stellen.
  2. Ingekomen post kwam vooral van enkele zorgverzekeraars die reageerden op onze briefkaartactie. Zij weigeren zich in te spannen voor een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn, omdat de situatie as-is volgens hen na aanvraag bij hun vertegenwoordigers in onze regio bevredigend is. De enige die meer info wilde was Trias. Gerard Harmes bepleit wederom een betere verdeling resp. samenwerking van voorzieningen en specialismen in de regio. Het is te gek voor woorden, dat Alphen moet volstaan met een polikliniek annex zorghotel, terwijl in Leiden/Leiderdorp drie ziekenhuizen bij elkaar staan. Het is voorts opmerkelijk, dat kinderartsen in Hofpoort klagen over overcapaciteit terwijl Alphen gelijktijdig klaagt over ondercapaciteit. Jan Voogd meende dat Leiderdorp in de komende jaren wat meer moest worden afgetuigd en Alphen wat meer opgetuigd, om te beginnen met spoedeisende hulp. Van zo’n zorghotel in Alphen zouden bijvoorbeeld ook ziekenhuizen in Gouda en Woerden gebruik kunnen maken. Maar wie heeft de macht om zo’n voornemen vorm te geven? Daarvoor moeten landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, samen met zorgverzekeraars, ziekenhuisbesturen en specialisten bijeen komen om e.e.a. te bespreken. Hieraan moet onderzoek naar o.a. vergrijzing en bouwcontingenten vooraf gaan. Jan Voogd: “Als het blijft zoals het nu is ingericht, kunnen we binnen enkele jaren de zitambulance verwachten; een luxe auto in ambulancekleuren.” Voogd is ook degene die meent dat de meeste invloed op een kentering in de voorzieningen vanuit het particulier initiatief moet komen (lees: de commercie cq de markt). Actie: Jan Voogd zoekt man of vrouw die deze kar kan trekken.
  3. De financiële situatie van de stichting is in de woorden van penningmeester Pols ‘belabberd’. We hebben € 400 in kas. Adressen van VOA-leden (om een bijdrage te vragen) bleven tot nu toe uit terwijl een eerstehulppost voor het plaatselijk bedrijfsleven van belang is. Sponsors zijn tot nu toe vooral de SP, Rabobank en Koster Verzekeringen. We spreken af weer te biecht te gaan bij het VOA-secretariaat. Wellicht kan er ook in het VOA-magazine aandacht aan worden geschonken. Actie: Frans de Vilder. Vervolgens moeten we de portefeuillehouders zorg in de gemeenteraad en de betrokken wethouder(s) benaderen. Bij afwijzing van ons verzoek om een bijdrage zouden de fractievoorzitters moeten worden aangeschreven om onze verzoeken in de raad te steunen. Actie: Jan Voogd, Gerard Harmes.
  4. De vergadering wenst op korte termijn een persbericht te sturen waarin de response en resultaten van onze briefkaartactie uiteen worden gezet. De burgers die hieraan hebben mee gewerkt, hebben recht op informatie, ook als die info teleurstelt. Actie: Frans de Vilder Het kopie van het ooit gemaakte rapport over onze stichting zal naar Jan Voogd, Marian Oppatja en Jan Westerlaken worden gestuurd. Actie: Frans de Vilder. Vraag: waarom staan we niet in het gemeenteboekje? Antwoord: omdat niemand er ooit aan heeft gedacht. Volgend jaar/boekje/site beter!
  5. Reacties zorgverzekeraars en actuele ontwikkelingen inmiddels besproken.
  6. Belangrijkste onderwerp van gesprek bij de rondvraag is de deelname aan de jaarmarkt op woensdag 20 september. De enige die zich tot nu toe bereid toonde om er een halve dag te staan is Francoise. Anderen zijn verhinderd door werk, vakantie of domweg door gebrek aan geloof in de zin hiervan of enthousiasme. Jan Voogd: “Als deelname leidt tot demotivatie moet je niet meedoen.” Besloten is om een spandoek op te hangen waarin het ontbreken van een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn als een groot gat in de voorzieningen aan de kaak wordt gesteld. Gedacht wordt aan een kaart van de regio met een sterke verwijzing naar de site van de stichting, het ‘gat’ in Alphen en de mogelijkheid om te reageren. Actie: Frans de Vilder (1ste orientatie bij S&R Sign plus prijsopgave) en Ronald van der Aa (ontwerp en digitalisering). De prijs is inmiddels bekend: € 230 ex BTW. Formaat: 350 x 150 cm. incl. ringen voor het ophangen. Tekstvoorstellen zijn uitgewisseld en vervolgens ingevoerd door Ronald. Vraag: kunnen we de kosten dragen of moeten we er maar van afzien?

    De volgende vergadering is gepland op dinsadg 14 november in De Bron.