Verslag bespreking Stichting Basisziekenhuis Moet dd. 21 mei 2007


Aanwezig: Gerard Harmes, Jan Voogd, Cor Pols, Francoise van der Waals, Ria de Ruijter, Frans de Vilder. Afwezig met kennisgeving: Marianne Suidgeest, Tineke van den Berg, Ronald van der Aa, Héléne Oppatja, Jan Westerlaken.

Ter inleiding:
Jan Voogd stelt na ervaringen van Jan Westerlaken met spoedeisende hulp (Achillespees) vast, dat die hulp ook in Leiderdorp niet mogelijk is. Alleen LUMC kan dat en dan hangt dat ook nog van capaciteit en bezetting af. Uit ervaring weet hij dat ambulances niet zelden met patienten moeten rondleuren alvorens adequate hulp mogelijk is.

Gerard verbaast zich over de kosten van de vergaderruimte in het Stadskantoor, € 50 exclusief koffie en thee. Dit is per saldo toch een publieke ruimte en de doelstellingen van de Stichting Basisziekenhuis Moet dienen een publiek belang. Heeft de gemeenteraad zo besloten? Moeten ook op maatschappelijk belang gerichte organisaties betalen? Politieke partijen bijvoorbeeld? Francoise zal dit bij wethouder Hub van Wersch aan de orde stellen.

De agenda; onderwerp Sponsorwandelactie Hannekemaaierstocht Freren - Schapen - Schiedam. Gerard: "We moeten wat! De kas is nagenoeg leeg op € 111 na." Penningmeester Cor Pols bevestigt dit. Jan Voogd wijst er op, dat de stichting verplicht is om een kascommissie te benoemen. Hijzelf wil hieraan meedoen; kandidaten zijn voorts Jan Westerlaken en Marianne Suidgeest. Wat betreft de Hannekemaaierstocht bepleit Jan Voogd frequente en intensieve communicatie met de media. Te denken valt hierbij aan het Witte Weekblad (Kaj Elhorst), Alphen CC, de Alphenaar, TV West e.a. Onze site zal met een link naar basisziekenhuismoet web-log.nl de belevenissen van Gerard's dagelijkse tocht verslaan. Er worden namen genoemd, maar allen zijn het erover eens, dat het gaat om contact met mensen. In dit kader stelt Gerard voor om op de markt danwel het centrum van Alphen met een intekenlijst mensen te bewegen om de wandeling van Gerard te sponsoren met een x-bedrag per kilometer. Francoise, Ria en Gerard zullen op Zaterdag 26 mei a.s. vanaf 11.00 uur met een intekenlijst van de partij zijn. 'En boter bij de vis. Ze moeten niet alleen intekenen en hun emailadres verstrekken, maar ook meteen bijdragen', aldus Francoise. Wie vergezeld en helpt haar hierbij? Het Witte Weekblad heeft hierover al geschreven; Jan Westerlaken neemt hierover contact op met Alphen CC (mevrouw Ubert).
Allen zijn het erover eens, dat zo'n intekenlijst wat zoden aan de dijk kan zetten, maar dat sponsoring door grotere instanties als Winkelstad Alphen, VOA, Lions e.a. wellicht wat meer gewicht in de schaal kan leggen. Frans de Vilder zal enkele organisaties en personen bellen, anderen doen dat ook.
Het gaat niet alleen om het sponsoren van deze wandeltocht. Op langere termijn moet de kas eveneens gespekt worden. Jan zoekt naast sponsors ook donateurs van de Stichting, die op wat duurzamer manier aan de kas van de stichting willen bijdragen. Ria de Ruijter zal Ronald vragen of hij een donateurverklaring wil maken om in de site op te nemen. Mogelijke donateurs kunnen hiernaar worden verwezen. In ieder geval moet zowel bij sponsors als donateurs gevraagd worden om een email-adres. Zo'n adres kan de uitwisseling van informatie versnellen. Donateurs kunnen in ieder geval tweemaal per jaar rekenen op een nieuwsbrief, op papier dan wel per email.

Gerard deelt mee dat Jan Westerlaken voorstelt om een 'zwartboek' te maken. Hijzelf en zijn achillespees zullen hierin als eersten figureren. Andere cases zijn welkom. Jan Voogd vraagt ambulancepersoneel om voorbeelden, overigens met waarborgen voor anonimiteit. Jan vraagt zicht voorts af of promotie via beelden in de reclameblokken van de bioscoop mogelijk is. Voor bepaalde doelen kan dat gratis.

Frans de Vilder kondigt bij de rondvraag zijn vertrek aan. Hij heeft hiervoor positieve en negatieve argumenten. Zijn opvolger is wellicht Jan Westerlaken. De beslissing hierover wacht niet op de volgende vergadering dd. 24 september 2007, het officiële afscheid wél.
€ 230 ex BTW. Formaat: 350 x 150 cm. incl. ringen voor het ophangen. Tekstvoorstellen zijn uitgewisseld en vervolgens ingevoerd door Ronald. Vraag: kunnen we de kosten dragen of moeten we er maar van afzien?