Verslag bijeenkomst Basisziekenhuis Moet 20 januari 2009


Aanwezig: Gerard Harmes (voorzitter), Leo Plugge, Cor Pols, Ria de Ruijter, Jan Voogd, Marianne Suidgeest, Nicoline Pols (notulist).
Afwezig: Francoise v.d. Waals, Gulhan Akdamir, Ronald van der Aa.
  Begin 20.00 uur.

 1. Opening:
  Gerard opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en een goed 2009.
  Ella Noordhoek van Groen Links heeft afgemeld.

 2. Benoemen Secretaris: Gerard Harmes stelt Leo Plugge voor als kandidaat secretaris. Leo is in contact gekomen met BZM via de website. De aanwezige leden gaan akkoord met de aanstelling van Leo als secretaris.

 3. Vaststelling notulen 17 oktober 2008:

  - Gerard Harmes heeft contact gehad met de ambulance dienst, met de vraag of het mogelijk is om 55+ op de ambulance te laten rijden. De gesprekspartners wilden dit wel voorleggen, maar staan er sceptisch tegenover.
  Volgens Jan Voogd is er wel interesse voor om bijvoorbeeld de jonge ambulance rijders op de ambulance te laten rijden en de ouderen, die bijna aan het eind van hun werktijd zitten, voor een aantal jaar op een EHBO te laten werken. Deze "oudgedienden" hebben een hoop ervaring, maar hebben wel minimaal dezelfde apparatuur nodig als wat er op een ambulance zit. Jan Voogd neemt nog contact op om dit te bespreken.
  - Er zijn (helaas) geen folders verspreid in de verlengde Marnixstraat. In totaal zijn er ongeveer 17 wijken, van de ruim 80, waar geen folders zijn verspreid. Er zijn geen klachten binnengekomen, van verkeerd bezorgde folders. Complimenten voor de organisatie en bezorgers van de folders.
  - De terugkoppeling vanuit de politieke partijen loopt niet altijd even soepel, Gerard Harmes heeft van een aantal niets teruggehoord en heeft weer contact gezocht met de betreffende partijen. Het is weer bijna verkiezingstijd en daarom noodzakelijk om BZM weer onder de aandacht te brengen bij de politieke partijen via een brief waarin de doelstelling uitgelegd wordt en waarin tevens de dank voor de medewerking van het verspreiding van de folders wordt uitgesproken. Leo Plugge maakt deze brief.

  Er zijn verder geen opmerkingen, waarbij de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

 4. FinanciŽn en benoemen kascommissie:

  - Er is een donatie van Ä 500,- geweest, Cor Pols heeft een bedankbrief naar de donateur (AGS Accountants) gestuurd.
  - Mede door deze donatie en door andere donaties na het verspreiden van de folder, staat er nu een bedrag van Ä 2341,73 op de girorekening.
  - De factuur van de drukkerij is nog steeds niet binnen, die moet wel betaald worden, dat is ongeveer Ä 850,-
  - Er kunnen ongeveer 15000 extra folders gedrukt worden voor verspreiding in de randgemeenten. Er worden eerst een aantal proefdrukken gemaakt en, na eerst contact te hebben gezocht met de gemeentefracties, (digitaal) verspreid.
  - Er is een uitgaven van Ä 27,-- aan de KvK.
  - Jan Voogd en Marianne Suidgeest vormen de kascommissie en controleren de kas op vrijdag 23 januari om 10.00 uur bij Cor Pols thuis.

 5. Voorstellen met te voeren acties:

  a) Er moet een ludieke actie gedaan worden tijdens de opening van het nieuwe ziekenhuis op zaterdag 24 januari. (verzamelen om 10.45 uur) Een idee is om een grote gloeilamp te maken met de tekst: "Nu kan 's nachts ook het licht aanblijven" Er moet een persbericht uitgaan om de actie aan te kondigen.
  b) Collecte Shantykoor: Er moet overleg gepleegd worden met de voorzitter van het koor, de voorzitter van de Ridderhof en een vergunning bij de gemeente aangevraagd worden om te mogen collecteren.
  c) Onder andere de volgende instellingen/verenigingen/bedrijven worden aangeschreven voor steun aan BZM. - VOA, Wonen Centraal, Scoutinggroepen, Kringloop, kringloods, Zeeman, Hoogvliet, C1000 ten Brink, SWA.
  d) Onder andere de volgende bekende Nederlanders worden benaderd voor steun aan de BZM: Sanne Wallis de Vries, Bram van der Vlugt, Nico Schoof, Monique Rijven.
  e) 14 februari is een nieuwe afspraak met de nieuwe burgemeester gepland.
  f) Gerard Harmes vraagt bij het Rijnstreekberaad, subsidie aan bij de verschillende gemeenten.
  g) Landelijke actie: Er is landelijk een ziekenhuisprobleem, waardoor actie voeren niet als aantrekkelijk wordt ervaren.
  h) Inschakelen media: Alphen stad TV, Alphen stad FM (Prime Time), Regionaal adverteren. (Discovery Channel)

 6. Rondvraag:

  Er zijn geen vragen.
  Nicoline Pols bied aan om bij afwezigheid van de secretaris te notuleren.

 7. Datum volgend overleg:

  31 maart 2009 om 20.00 uur in de Bron.

  Eind overleg:

  22.00 uur.