Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn                                      Giro: 9151418

 

 

Notulen woensdag 30 september 2009.

 

Aanwezig: Gerard Harmes (voorzitter), Cor Pols, Ria de Ruijter, Leo Plugge (notulist) 

 

Afwezig met afmelding: Ronald van der Aa, Jan Voogd.  

 

Begin 20.00 uur.

 

1.      Opening en mededelingen

Gerard Harmes opent de vergadering.

Ten onrechte werd in de agenda de datum ‘30 mei 2009’ i.p.v. ‘30 september 2009’ vermeld als vergaderdatum.

2.      Vaststelling verslagen vorige vergaderingen (dinsdagavonden 20 januari 2009 en 31 maart 2009)

Er ontbraken enkele kleine aanvullingen in het verslag van de vergadering van dinsdagavond 20 januari 2009.

In het verslag van dinsdagavond 31 maart 2009 staat ten onrechte Peter Heemskerk vermeld als aanwezig in plaats van Ronald van der Aa. T.a.v. punt 4b, uitkomst gesprek met de burgemeester op maandagochtend 16 februari 2009 dient te worden aangetekend dat de burgemeester formeel geen bevoegdheden heeft inzake het ziekenhuis.

Leo stuurt ieder de bijgewerkte versies van deze verslagen.

Voortaan worden agenda’s en verslagen op papier verzonden.

3.      Briefpapier

Ieder is tevreden met de uitvoering van het briefpapier met de toevoeging

- basisziekenhuis niet onze zorg alleen -”.

4.      Grotere bekendheid: Nieuwe kleding en andere uitrusting voor het voeren van acties

De kleding is bijna gereed. Er komen 15 jacks. Wim Koster Verzekeringen financiert de kleding. (Intussen klaar en betaald, een zomeruitvoering komt later). Er wordt een foto gemaakt van de leden van de Stichting in het nieuwe jack

Tweede fotosessie: zondagochtend 22 november 2009 om 11.00 uur wederom bij de ingang van het Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn.

5.      Te voeren acties:

a.      Folders voor gemeenten buiten Alphen aan den Rijn (Rijnwoude, Boskoop, Nieuwkoop, Kaag en Braassem)

De folders zijn gereed en ieder krijgt een exemplaar.

b.      Betrekken van personen vanuit de omliggende gemeenten bij de activiteiten van SBM

Gerard benadert de politieke partijen van de omliggende plaatsen voor distributie van de folders.

c.       Subsidieaanvraag bij Gemeente

Leo zal de subsidieregeling van Gemeente opvragen. We moeten een subsidieaanvraag voor november indienen om op tijd te zijn voor de begrotingsbehandeling van 2010.

d.      Landelijke actie (estafette?)

Kontakt zoeken met andere gemeenten of gebieden waar een goede en bereikbare gezondheidszorg ontbreekt. Gerard zal proberen contact te zoeken met organisaties die zich daarmee bezig houden in Nederland via de Tweede Kamerfractie van de SP.

e.       Inschakelen Alphen Stad FM/TV

Zie punt 5h.

f.        Hoe schakelen we bekende Alphenaren (Sanne Wallis de Vries, bijv.) in?

De Jostiband is één van de bekende ‘Alphenaren’.

Naar aanleiding van het voorstel van Jan proberen we in mei 2010 (in de periode 17 - 22 mei?) een optreden van de Jostiband in het Castellumtheater te organiseren om de zaak van onze Stichting te promoten. De datum hangt af van de beschikbaarheid van het theater, dat enkele malen per jaar tegen gereduceerd tarief gebruikt kan worden voor “goede doelen” op grond van afspraken met de Gemeente. Ook met de Jostiband moeten afspraken worden gemaakt. Verder dient bekeken te worden hoe onze Stichting hierin naar voren kan komen.

g.      Brief aan de politieke partijen in de Alphense Gemeenteraad i.v.m. het opnemen van de vestiging van een basisziekenhuis in de partijprogramma’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010

Leo heeft deze brief verzonden.

h.      Forumdiscussie inzake besteding NUON-gelden voor basisziekenhuis

Gerard oppert het plan NUON-gelden te besteden aan het inrichten van een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn.

Het is de bedoeling de politieke partijen in Alphen, voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010, te vragen om hun standpunt daarin te verdedigen tegenover uit te nodigen inwoners van Alphen en daarbuiten.

Uiteraard moeten de mensen door middel van publiciteit massaal worden opgeroepen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van o.a. Alphen .cc.. Leo en Cor zullen contact opnemen met de redactie om hiervoor de bevolking te interesseren.

Als forumleider wordt Bert Voskuil genoemd.

Na overleg wordt besloten de discussie in de kleinste van de twee grote zalen van “De Bron” te houden en wel op woensdagavond 17 februari 2010.

6.      Wat verder ter tafel komt

Cor Pols heeft gesproken met de verpleeghuisarts drs. Robbert Kamerling, Hij is bereid om een voordracht voor ons te houden. Omdat hij binnenkort geopereerd moet worden aan zijn heup is hij momenteel niet bereikbaar. Cor zal contact met hem opnemen.

7.      Samenstellen werkgroepen voor de diverse acties (o.a. organisatie folderverspreiding in omliggende gemeenten)

Folderverspreiding omliggende gemeenten: zie punt 5b.

8.      Rondvraag

Er zijn geen rondvraagpunten.

9.      Vaststelling volgende bijeenkomst

De eerstvolgende bijeenkomst is woensdagavond 11 november 2009 in “De Bron”.

10.  Sluiting

 

 

De secretaris,

 

L.C. Plugge,

0172-419808

secretaris@basisziekenhuismoet.nl