Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl                                                           banknummer: 9151418

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn

 

 

Notulen Stichting Basisziekenhuis Moet 21 september 2010

 

Aanwezig: Gerard Harmes (vz), Cor Pols, Ria de Ruijter, Marianne Suidgeest, Anja van Lente, Peter Dobbe, Françoise van der Waals, Hans Heerings, Johan de Graaf.

Afwezig met kennisgeving: Ronald van der Aa, Jan Voogd.

 

1.      Opening en mededelingen

Gerard opent de vergadering om 20.00 uur.

Hans Heerings en Johan de Graaf stellen zich voor als leden van de werkgroep die zich bezig gaan houden met de wandeltocht.

Gerard deelt mede dat Françoise van der Waals 40 jaar actief is in de E.H.B.O. in Alphen en feliciteert haar daarmee.

Hij gaat zelf deelnemen aan een cursus hartdefribilatie.

In het AD van 1 juli 2010 staat dat Alphen aan den Rijn de plaats had moeten zijn van het in feite in Leiderdorp gevestigde Rijnland Ziekenhuis. In het AD van 10 juli 2010 staat een artikel over de financiële dreiging voor de goedkope huisartsenspoedpost.

Hans Heerings vindt het verstandig om op briefpapier en andere documentatie de site van Basisziekenhuis Moet te vermelden (is inmiddels geschied, zie boven).

 

2.      Vaststelling verslag vorige vergadering woensdagavond 13 januari 2010

Dit verslag zal eenieder nog worden toegezonden.

 

3.      Forumdebat 17 februari 2010

Aantekeningen n.a.v. het door Gerard opgestelde verslag van de forumbijeenkomst op 17 februari 2010: De naam van dhr. Amsing is ten onrechte als dhr. Amsink vermeld.

Dhr. Den Duijn, voorzitter van OSO (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden in Alphen aan den Rijn) is door deze organisatie teruggefloten ten aanzien van zijn uitspraak over een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn.

De collegepartijen in de Alphense gemeenteraad hebben zich vastgelegd op het streven naar bevordering van de komst van een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn. De partijen krijgen binnenkort een brief met het verzoek aan te geven wat zij hebben gedaan voor de komst van een basisziekenhuis en dit voor midden november 2010 aan ons te melden. Indien nodig zullen ze daarna telefonisch worden benaderd.

 

4.      Subsidieaanvraag bij Gemeente

De subsidieaanvraag is voor 1 juni 2010 ingediend bij de Gemeente. De aanvraag is aangehouden omdat men de beschikbare gestelde gegevens nog te vaag vond. Incidentele subsidieaanvragen kunnen volgens de huidige regelgeving 16 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend.

 

5.      Gesprek met Participe op 20 augustus 2010

Gerard en Leo hebben op 20 augustus 2010 een gesprek gehad met Participe. Zij beschikken o.a. over een vrijwilligersbank en begeleiden ook stages voor middelbare scholieren (wandeltocht!). Verder organiseren zij diverse cursussen.

 

6.      Sluiting vestiging Rijnland Ziekenhuis Alphen aan den Rijn op maandagen en vrijdagen

Gerard had via een anonieme brongever vernomen dat het bestuur van het Rijnland Ziekenhuis van plan was om per 25 oktober 2010 het bezoek aan de polikliniek in de locatie in Alphen aan den Rijn op maandagen en vrijdagen te sluiten.

Naar aanleiding van het door hem opgestelde persbericht, gepubliceerd in o.a. Alphen.cc, ontkende het ziekenhuis een dergelijke maartregel.

 

7.      Activiteiten in de laatste maanden van 2010 en in 2011

Hans Heering deelt mee dat hij contact heeft gezocht met diverse organisaties die zich bezighouden met wandeltochten in andere steden, w.o. de Duinenmars (Den Haag), de Kippenloop (Katwijk), de Bloesemtocht van het Rode Kruis en de Gouden Pijlloop.

Hij geeft aan welke consequenties een wandeltocht heeft, zoals bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers voor de opbouw en afbraak, E.H.B.O.-ers.

Voor wat betreft vrijwilligers is het mogelijk Participe te benaderen. Zij hebben een vacaturebank voor vrijwilligers en bemiddelen ook voor stageplaatsen voor de sociale stage die middelbare scholieren dienen te lopen.

Er wordt nog gezocht naar een pakkende naam voor de tocht. Genoemd zijn o.a. “Basisziekenhuis in beweging” en “Rijnlandloop”.

Het zou handig zijn als er voor Alphen aan den Rijn een evenementenkalender zou komen, zodat de wandeltocht op een gunstige datum in het voorjaar kan plaatsvinden. Een zaterdag wordt gekozen als weekdag voor de wandeltocht.

Om de tocht aantrekkelijker te maken voor aspirant-wandelaars vindt de vergadering het zinvol naast het doel van de Stichting één of meer andere goede doelen aan te geven voor wie de opbrengst aan deelnamegeld bestemd is. Voor een zo groot mogelijk aantal deelnemers moeten verschillende afstanden worden uitgezet. Ook de hoogte van het inschrijfgeld is een belangrijke factor.

 

8.      Eventuele overige activiteiten

We hebben nog folders en kunnen die nog verspreiden. Gerard roept de politieke partijen op hun mensen in te zetten om dat te doen. Peter denkt dat voor wat betreft het CDA niet zal lukken.

Gerard stelt voor de folders te verspreiden in Boskoop en dit te doen op één van de volgende dagen: vrijdag 8 oktober, Cor, Anja, Françoise, Gerard en Leo geven zich hiervoor op. Voor zaterdag 16 oktober 2010 geven zich op Anja en Gerard.

 

9.      Wat verder ter tafel komt

Gerard heeft contact gezocht met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda om te bespreken welke mogelijkheden deze instellingen hebben om ziekenhuisvoorzieningen aan te bieden in Alphen aan den Rijn.

Opgemerkt wordt dat dit voor het Rijnland Ziekenhuis reden kan zijn om voorzieningen in Alphen aan den Rijn te beperken. Toch zou dit voor hen een aanzienlijke vermindering van inkomsten betekenen - zowel in de locatie Alphen aan den Rijn als die in Leiderdorp is een groot deel van de patiënten afkomstig uit (de omgeving van) Alphen aan den Rijn.

 

10.  Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

 

11.  Vaststelling volgende bijeenkomst

Dinsdagavond 16 november 2010, wederom in “De Bron”.

 

12.  Sluiting

Gerard sluit de vergadering om 22.00 uur.