Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl                                                           banknummer: 9151418

Veenlandtocht: www.veenlandtocht.nl                                                                                            

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn

 

 

Notulen vergadering Stichting Basisziekenhuis Moet, donderdagavond 20 januari 2011, gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn

 

Aanwezig: Gerard Harmes (vz), Cor Pols, Anja van Lente, Ria de Ruijter, Johan de Graaf, Hans Heerings, Güslan Keskin-Akdemir (vanaf 20.20 uur), Marianne Suidgeest, Peter Dobbe en ondergetekende.

Afwezig met kennisgeving: Ronald van der Aa,  Françoise van der Waals, Piet Demoet, Jan Voogd.

 

1.      Opening en mededelingen

Gerard opent de vergadering om 20.00 uur.

Zie ook punt 6.

 

2.      Vaststelling verslag vorige vergadering dinsdagavond 16 november 2010

Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. In de voetnoot van het verslag stond de verkeerde datum, wo. 21.9.2010 i.p.v. di. 16.11.2010.

 

3.      Financieel verslag 2010

We hebben van onze ’vaste’ financier, Koster, € 1300,-- ontvangen. Aan folders en posters is € 1000,-- besteed. Vergaderingen kostten € 300,--.  In kas is momenteel € 95,30 en bij de ING staat € 1384,--.

Voor dit jaar wordt voor 1 februari 2011 subsidie aangevraagd bij de Gemeente Alphen aan den Rijn.

 

4.      Gesprek met wethouder Du Chatinier op woensdagavond 30 november 2010

Gerard, Cor en ondergetekende hebben gesproken met wethouder Du Chatinier. Hij wil meerdere partijen betrekken in een gesprek met het bestuur van het Rijnland Ziekenhuis over de zorg voor patiënten in Alphen aan den Rijn, zo mogelijk in april 2011.

Het gesprek was positief. De aanwezigen dringen aan om op een eerder moment bijeen te komen, zo mogelijk in februari 2011.

 

5.      Folderen

Piet Demoet heeft folders verspreid in Noorden en Woerdense Verlaat, waarvoor dank.

Er zijn nog ongeveer 2500 folders over. Cor en Ria hebben nog niet de kans gehad om in Hazerswoude-Rijndijk te folderen. Gerard noemt de aantallen die door diverse politieke partijen zijn verspreid. O.a. in Zevenhoven, Nieuwveen en het westelijke deel van Nieuwkoop moeten nog folders worden verspreid. Er worden een paar nieuwe data genoemd voor verspreiding: vrijdag 11 februari 2011 en vrijdag 18 februari 2011.

 

6.      Inkrimping en stopzetten operaties Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn

Over het sluiten van de operatiekamers in het Rijnland Ziekenhuis in de locatie te Alphen aan den Rijn zijn Kamervragen gesteld door SP-lid Van Gerven. Zie de bijlage (Tweede Kamervragen SP-lid Van Gerven van 7.1.2011). Het personeel van de locatie te Alphen aan den Rijn is kwaad over de sluiting omdat de operaties financieel positief uitvallen.

Gerard oppert nieuwe ideeën om het doel te bereiken. Hij denkt o.a. aan het vroeger veel gebruikte coöperatiemodel waarbij eenieder kan bijdragen door bijvoorbeeld een aandelenuitgifte. Hij denkt dan aan bedragen van € 10,-- en € 100,--. Ook moet contact worden gezocht met ziektekostenverzekeringen. Dit dient uiteraard nog verder te worden uitgewerkt. Verder wil hij proberen afdelingen uit andere ziekenhuizen binnen te halen. Ook staat een stichting “Vrienden van BZM” op het programma. Uiteraard wordt de gemeente Alphen aan den Rijn hierin ook betrokken. 

 

7.      Wandelmars 2011

Datum: Zaterdag 18 juni 2011

Toelichting van Hans en Gerard (zie ook www.veenlandtocht.nl):

  1. samenhang Stichting Basisziekenhuis Moet en Veenlandtocht

Komt tot uiting in de verwijzingen in beide websites (www.basisziekenhuismoet.nl en www.veenlandtocht.nl naar elkaar. Verder kan BZM bij de start/finish en langs de route propaganda maken, bijvoorbeeld door een ziekenhuisbed in het weiland (dakloos ziekenhuis!).

  1. logo

Er is één logo ontworpen en dat is gemaakt door een collega van Hans. Zie de website.

  1. organisatie: vergunningen (gemeenten), medewerkers, EHBO

De gemeente Alphen aan den Rijn is telefonisch benaderd; er is voor het organiseren van wandelmarsen een meldingsplicht. Vanuit deze vergadering wordt geadviseerd een bevestigingsbrief te sturen. Voor de organisatie zijn reeds 3 medewerkers beschikbaar.

  1. start- en rustplaatsen (start Da Vinci (Grandcafé 1504), Café De Hoek (Koudekerk aan den Rijn), Jeu de Boer (Hazerswoude-Dorp))

Er wordt aan gewerkt om een rustplaats te vinden in Zoeterwoude (Café De Meester?).

  1. maatregelen bij oversteken drukke verkeerswegen

We moeten zelf zorgen om op oversteekplaatsen bij druk verkeer verkeersregelaars in te zetten.

  1. deelnamekosten, sponsoring, subsidie

De kosten voor deelname aan de wandeltocht bedragen € 4,-- bij voorinschrijving via Internet en € 5,-- bij de start.

Diverse bedrijven en organisaties zijn benaderd voor sponsoring, o.a. Hoogvliet, Lieftink, Haasbeek, Kringloop en Rabobank. Er heeft zich één grote sponsor gemeld. Deze laatste wil zich voor 5 jaar binden aan de organisatie. Zij stellen ruimte beschikbaar voor de opslag van materialen. Er dienen contracten voor deze sponsoringen te worden opgesteld.

  1. publiciteit

Er wordt reclame gemaakt in de C1000-vestiging van Ten Brink op de daar aanwezige monitoren. Verder komen er presentaties op scholen en worden Alphen Stad FM/TV, alphen.nu, alphen.com, Radio Rijnwoude en TV West ingeschakeld. Er worden bij een spandoek flyers uitgedeeld tijdens de Duinenmars in Den Haag en de de Katwijkse wandelmarathon (kippen- en kuikenloop) in Katwijk.

Bedoelde flyers dienen nog te worden gemaakt.

  1. medailles (zie de u elecronisch toegezonden documenten van  Hans Heerings)

Ria stelt voor het model te kiezen in de vorm van een kruis (nr. 46 uit de lijst van Hans Heerings). De medailles kosten € 1,-- per stuk en dienen 10 weken voor aflevering te worden besteld.

  1. benodigde materialen

Hiervoor is een lijst opgesteld.

  1. overige zaken

Er zijn momenteel 3 vrijwilligers. Er worden nog mensen gezocht via Participe (Bianca Poelstra): stageplaatsen voor scholieren alsmede via sportscholen. Er zijn mininaal 3 EHBO-medewerk(st)ers nodig.

 

8.      Eventuele overige activiteiten

Geen.

 

9.      Wat verder ter tafel komt

Peter stelde de kwestie van het door Gerard op verzonden persbericht van 16 december 2010 aan de orde. Hij werd hierin gesteund door o.a. Gülhan en Marianne. Afgezien van de korte bedenktijd (4 uur) voor de andere mensen van BZM waren er ook indringende bezwaren tegen de inhoud ervan. Men wil voor een te publiceren stuk meer tijd en meer overleg. Gerard beloofde beterschap.  

 

10.  Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

 

11.  Vaststelling volgende bijeenkomst

Dinsdagavond 22 maart 2011, wederom in “De Bron”.

 

12.  Sluiting

Gerard sluit de vergadering om 22.30 uur.