Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl                                                           banknummer: 9151418

Veenlandtocht: www.veenlandtocht.nl                                           KvK-inschrijfnummer: 28091930

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn

 

 

Notulen vergadering Stichting Basisziekenhuis Moet, dinsdagavond 22 maart 2011, gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn

 

Aanwezig: Gerard Harmes (vz), Anja van Lente, Ria de Ruijter, Françoise van der Waals, Johan de Graaf (21.30 uur), Hans Heerings (21.30 uur) en ondergetekende.

Afwezig met kennisgeving: Cor Pols, Güslan Keskin-Akdemir, Marianne Suidgeest, Peter Dobbe, Ronald van der Aa,  Piet Demoet, Jan Voogd.

 

1.      Opening en mededelingen

Gerard opent de vergadering om 20.00 uur.

 

2.      Vaststelling verslag vorige vergadering donderdagavond 20 januari 2011

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3.      Gesprek met huisartsen op donderdagmiddag 17 maart 2011 (zie mail Gerard Harmes van 9 maart 2011)

Gerard, Frans de Vilder en ondergetekende hebben gesproken met vertegenwoordigers van de huisartsenvereniging van Alphen aan den Rijn en omgeving over hun mening t.a.v. een spoedeisende hulppost in Alphen aan den Rijn, opgezet door het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda - al dan niet in samenwerking met het Rijnland Ziekenhuis. De beantwoording van die vraag is van groot belang voor het Groene Hart Ziekenhuis alvorens zij over gaan tot verdere stappen.

De huisartsen staan hier positief tegenover. Zij wezen erop dat de Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) - in casu de huisartsenpost voor spoedgevallen buiten werkuren - hiervoor ook zou moeten worden benaderd.

De huisartsen benadrukten dat zij net als de SP voor het behoud van de operatiekamers in december 2010 actie hebben gevoerd.

 

4.      Folderen

Er dienen nog folders te worden verspreid in Nieuwkoop, delen van Boskoop en Ter Aar door Ria, Cor, Leo, Gerard en Anja. Voor 1 mei 2011 zou alles weg moeten zijn.

 

5.      Stichting Rijnland - Coöperatie Nieuw Rijnland

De behandeling van dit onderwerp wordt uitgesteld i.v.m. de huidige ontwikkelingen.

 

6.      Wandeltocht 18 juni Veenlandtocht 2011:

  1. samenhang Stichting Basisziekenhuis Moet en Veenlandtocht

De vergadering is niet tevreden met de wat wegvallende vermelding van de naam Stichting Basisziekenhuis Moet op de folder. Hans stelt dat de Stichting tijdens de tocht voldoende gelegenheid heeft om haar zaak kenbaar te maken.

  1. organisatie: vergunningen (gemeenten), medewerkers, EHBO

De vergunningen zijn aangevraagd en verleend. De papieren versie van de toestemming v.w.b. Alphen aan den Rijn wordt toegezonden. Voor de politie Hollands Midden dient een calamiteitenplan te worden geschreven en ingediend. De politie informeert alle betrokken gemeenten.

Er kan een evenementenverzekering worden afgesloten bij Koster Verzekeringen. De vrijwilligers zijn verzekerd door registratie bij Participe.

Er zijn voor de EHBO momenteel twee enthousiaste vrijwilligers beschikbaar. Zij verzorgen 10 posten, waarvan 2 mobiel en een communicatiewagen. Kosten: € 500,-- plus lunchpakketten maar exclusief verbandmateriaal.

  1. start- en rustplaatsen (start Da Vinci (Grandcafé 1504), Café De Hoek (Koudekerk aan den Rijn), Jeu de Boer (Hazerswoude-Dorp))

Aan deze lijst is Café De Meester in Zoeterwoude-Dorp nu definitief toegevoegd voor deelnemers aan de 35 km-tocht.

  1. maatregelen bij oversteken drukke verkeerswegen

Volgens de politie is het niet vereist verkeersregelaars hiervoor in te zetten. Dit zou leiden tot schijnveiligheid.

V.w.b. het parkeren zou er een groot terrein bij VTL (Antonie van Leeuwenhoekweg) beschikbaar zijn.

  1. sponsoring, subsidie

Er worden door Hans en Johan nog de nodige bedrijven en instellingen telefonisch en per e-mail benaderd voor sponsoring.

De Health Company sponsort de Veenlandtocht vooralsnog voor 3 jaar.

Ondergetekende verzorgt de subsidieaanvraag.

  1. publiciteit

Er zijn 5000 folders gemaakt.

  1. medailles (zie de u elecronisch toegezonden documenten van  Hans Heerings)

Iedereen is enthousiast over de gekozen medaille.

  1. benodigde materialen

Niet besproken.

  1. overige zaken

Niet besproken.

7.      Eventuele overige activiteiten

Geen activiteiten.

 

8.      Wat verder ter tafel komt

Geen punten.

 

9.      Rondvraag

Geen vragen.

 

10.  Vaststelling datum volgende bijeenkomst

De eerstvolgende vergadering is op maandagavond 30 mei 2011, wederom in “De Bron”.

 

11.  Sluiting

Gerard sluit de vergadering om 22.30 uur.