Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl                                                           banknummer: 9151418

Veenlandtocht: www.veenlandtocht.nl                                           KvK-inschrijfnummer: 28091930

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn

 

 

Notulen vergadering Stichting Basisziekenhuis Moet, maandagavond 30 mei 2011, gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn

 

Aanwezig: Gerard Harmes (vz), Jan Voogd, Ria de Ruijter, Ronald van der Aa, Gülhan Keskin-Akdemir, Françoise van der Waals, Johan de Graaf (20.30 uur) en Leo.

Afwezig met kennisgeving: Cor Pols, Anja van Lente, Hans Heerings, Marianne Suidgeest, Peter Dobbe.

 

1.      Opening en mededelingen

Gerard opent de vergadering om 20.10 uur.

Leo deelt mede op voorstel van Peter Dobbe voortaan direct na de vergadering de volgende vergaderdatum per e-mail bekend te stellen voor de mensen die niet aanwezig konden zijn op die vergadering.

 

2.      Vaststelling verslag vorige vergadering dinsdagavond 22 maart 2011

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3.      Gesprek met vertegenwoordigers van de Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) - in casu de huisartsenpost voor spoedgevallen buiten werkuren - op donderdagochtend 28 april 2011 in de ‘HOED’ van de Huisartsenpraktijk Prelude

We werden vertegenwoordigd door Frans de Vilder, Gerard, Cor en Leo.

Het gesprek was positief. Het leek ons de taak van de huisartsen zelf om contact op te nemen met het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda omdat hieruit zou blijken dat de huisartsen achter de door dit ziekenhuis geboden mogelijkheden staan en om na te gaan hoever de dienstverlening van dit ziekenhuis gaat.

Dhr. Gebel zou contact opnemen met het Groene Hart Ziekenhuis. Tot dusver hebben we hier nog niets van vernomen, ondanks verzoeken daartoe van Gerard.

Jan stelt voor zelf het initiatief in handen te nemen door aanbieding tot bemiddeling, vervolgens te stellen dat geen bericht goed bericht is en in laatste instantie de pers te benaderen. Voorgesteld wordt op woensdag 15 juni 2011 een bespreking te organiseren tussen enerzijds het Groene Hart Ziekenhuis en anderzijds de huisartsen. De huisartsen zouden dan per brief benaderd kunnen worden. Leo stelt hiervoor een brief op.

Jan stelt ook voor bevallingen met achterwacht van verpleegkundigen mee te nemen bij de voorzieningen die het Groene Hart Ziekenhuis zou moeten leveren. En via contact met RAD-baas Jan de Nooij zou kunnen worden bereikt dat er een ambulance in Alphen aan den Rijn zou worden geplaatst. De Gemeente heeft binnenkort een gespek met de RAD.

 

4.      Gesprek met de Gemeente Alphen aan den Rijn i.v.m. de subsidieaanvraag voor de Veenlandtocht 2011 op donderdagochtend 19 mei 2011 in het stadhuis

We werden vertegenwoordigd door Gerard en Leo.

De voor de Veenlandtocht  2011 bij de Gemeente Alphen aan den Rijn aangevraagde subsidie wordt niet toegekend. Eerst werd het aangevraagde bedrag ad € 2000 teruggebracht tot € 250 (Karin Louisse) en na de bespreking werd Leo thuis gebeld met de mededeling dat er in het geheel geen subsidie zou worden toegekend.

Het door Gerard aangevraagde gesprek hierover met wethouder Hélène Oppatja, maandagochtend 30 mei 2011 (vanochtend) leverde evenmin iets op.

Hier waren we eveneens vertegenwoordigd door Gerard en Leo.

Wel zegde de wethouder toe het eerder door wethouder Du Chatinier geopperde plan om een vergadering te beleggen met alle bij de ziekenhuisplannen betrokken partijen alsnog uit te voeren. Bovendien zou ze kijken naar mogelijkheden voor betere transportmogelijkheden voor patiënten en bezoekers tussen Alphen aan den Rijn en de vestiging van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp.

Het aanvragen van subsidie voor de organisatiekosten van onze Stichting wordt ontraden. We zouden bijvoorbeeld goedkoper kunnen vergaderen in één van de buurthuizen.

Argument Hélène Oppatja om de subsidie voor de Stichting Basisziekenhuis Moet niet toe te kennen was dat ze in gesprek met de directie van het Rijnland Ziekenhuis wil blijven. Steun aan de SBZM zou haar objectiveit in gevaar brengen!

 

5.      Folderen: Derde folder: Hoe en wat

Het opstellen van een derde folder vindt plaats na de zomervakantie. Wellicht zijn er dan ook ontwikkelingen te melden die interessant zijn voor de inwoners van Alphen aan den Rijn en omgeving.

Jan stelt voor het VBS-fonds, de Rabobank de Lionsclub en/of de Rotaryclub in te schakelen voor financiering.

 

6.      Wandeltocht 18 juni Veenlandtocht 2011:

  1. organisatie: vergunningen (gemeenten), medewerkers, EHBO

Dhr. Appel van de Gemeente Alphen aan den Rijn moet alsnog een schriftelijke vergunning leveren voor de tocht. Het vereiste calamiteitenplan van de politie omvat op verzoek van dhr. Heining van die dienst transportmogelijkheden voor gewonden in de weilanden. Hiervoor zijn boeren gevraagd hun tractoren met berijders beschikbaar te stellen indien dit nodig is.

Na tegenslag bij de werving is er nu toch een tiental EHBO-ers beschikbaar.

  1. financiën, sponsoring, subsidie

Met de financiën gaat het goed. De verschillende sponsoren hebben betaald.

  1. publiciteit

Voor de Veenlandtocht zijn flyers uitgedeeld bij de Haagse Duinenmars en de Bloesemtocht (Geldermalsen); bij C1000 Ten Brink in de Herenhof is monitorreclame gemaakt en nu worden posters uitgezet in Alphen aan den Rijn bij o.a. winkeliers.

Een spectaculaire aankondiging zou deelname aan de tocht sterk kunnen vergroten.

Een opening van de mars door burgemeester Bas Eenhoorn of schaatser Henk Angenent?

Gerard zal Johan een lijst met adressen van kranten en journalisten toezenden. Johan en/of Hans kan (kunnen) deze gebruiken voor het persbericht dat vrijdag 10 juni 2011 uitkomt. Er worden enige namen genoemd van welwillende journalisten (Hannah Vernooij - Alphen.cc, Carla van der Wal - AD Groene Hart, Annelies Karman).

  1. bemensing

Er zijn momenteel 15 vrijwilligers via Participe en de eigen kennissenkring.

  1. benodigde materialen

Startkaarten en medailles. Zijn beschikbaar en worden getoond.

  1. overige zaken

De tocht moet nog worden voorzien van routepijlen. Er moet daarna worden gecontroleerd of die pijlen niet worden verdraaid of weggehaald. Vanaf het station moet de route naar de startplaats (Grandcafé 1504) worden aangegeven. Er zijn mensen nodig om parkeerterreinen te bemensen; we kunnen met auto’s tusen 7.00 uur en 18.00 uur terecht bij Kluwer (100 plaatsen) en bij BDO (75 plaatsen).

 

7.      Eventuele overige activiteiten

Geen activiteiten.

 

8.      Wat verder ter tafel komt

Geen punten.

 

9.      Rondvraag

Jan stelt voor de notulen aan de wethouders van Alphen aan den Rijn te sturen.

Gülhan vraagt wat de invulling van de kant van Basisziekenhuis Moet is.

Hiervoor is meer publiciteit nodig. Bijvoorbeeld een ziekenhuisbed in het weiland, waarvan we zelf een foto maken voor publiciteit maar die tijdens de tocht ook getoond wordt. Het grote spanbord. Die zaak wordt besproken op woensdagavond 8 juni 2011 bij Gerard thuis.

 

10.  Vaststelling datum volgende bijeenkomst

De eerstvolgende vergadering is op woensdagavond 14 september 2011. De plaats wordt nader vastgesteld.

 

11.  Sluiting

Gerard sluit de vergadering om 22.20 uur.